Кризата с COVID 19 предизвика голямо сътресение в областта на икономиката не само у нас, но и по целия свят. Във връзка с това кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова предлага за пети път на Общински съвет да се приемат мерки за преодоляване на последствията от пандемията, като те бъдат в помощ на онези граждани и сектори, които са особено засегнати.

Маринова предлага да не се извърши увеличение през 2021 година на месечните наеми по сключени договори и заплащаните обезщетения за ползването на общински нежилищни имоти с годишната инфлация за периода декември 2020 г. спрямо декември 2019 г., като предложението не засяга сключените договори за наем / аренда за земеделски земи от общинския поземлен фонд.

Кметът предлага още намаление с 50% на месечната такса за месец февруари за ползването на общежитие от учениците, настанени в ученическото общежитие на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ и в ЦПЛР – Ученическо общежитие. За времето на действие на противоепидемичните мерки, въведени със заповед на Министъра на здравеопазването или друг акт на компетентен орган, размерът на месечната вноска за ползването на общежитие да се изчислява пропорционално на броя на дните, през които се провеждат присъствени учебни занятия, се казва още в искането до Общински съвет – Ловеч.

До кмета на Общината и до председателя на Общински съвет – Ловеч е отправено предложение от „Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и питиепродавците –Мелта“ за предприемане на конкретни мерки.

В него се казва, че към момента заради пандемията са освободени над 50 процента от служителите в търговските обекти, други са в неплатен отпуск или напускат работа поради невъзможност да преживяват с отпусната от държавата помощ. Притесненията са, че дори и след отпадане на епидемичните мерки ще се работи с половината от капацитета и на загуба.

За преодоляване на последствията от пандемията, кметът на Общината предлага на Общински съвет да се предприемат мерки за запазване и възстановяване активността на икономическите субекти в сферата на хотелиерството и ресторантьорството на територията на община Ловеч както следва: предприемане на действия за внасяне на изменения на местната нормативна уредба – В Наредба №1 за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, общественото имущество и природата на Ловешка община по отношение на работното време на обектите за хранене и развлечения, в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч по отношение на определяне на такси и цени за ползване на общински терени при провеждане на празници, в Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ловеч по отношение на изискванията за поставяне на вендиг –автомати, както и Общински съвет – Ловеч да даде съгласието си Общината да участва и подпомага бъдещи проекти и съвместни инициативи със Сдружението.

Подобни новини

Leave a reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *