Нов Колективен трудов договор (КТД) с повече придобивки в сферата на образованието, който надгражда националния, бе подписан от кмета на Община Варна Иван Портних и социалните партньори.

Документът влиза в сила със задна дата – от 01.01.2021 г., и е за срок от 2 години.

В новия КТД е регламентиран по-голям размер на трудовите възнаграждения за придобита квалификация по дефектология за директори, учители и възпитатели, работещи в специални училища и групи в детските градини, ще се отпускат допълнително по не по-малко от 30.00 лева;

За образователна и научна степен „дoктор” или за научна степен „доктор на науките” ще се заплаща допълнително възнаграждение в размер съответно 140 и 170 лв.

За преподаване на учебни предмети на чужд език, без учебния предмет „чужд език” – не по-малко от 70.00 (седемдесет) лева.

Осигурява се и допълнително възнаграждение на възпитатели и помощник-възпитатели в общежитията в размер на 1.50 лева за всеки час, отработен като нощен труд.

За професионална квалификационна степен също ще се отпускат средства между 35 и 100 лв., в зависимост от степента.

За длъжността “счетоводител“ – не по-малко от 140% от минималната работна заплата и за длъжността “ЗАС, “домакин“, “готвач“ ,“касиер“ “технически секретар“ – не по-малко от 130% от МРЗ.

За водене на задължителната документация, за консултиране на родители, деца и ученици се изплаща допълнително трудово възнаграждение – за класните ръководители в училищата – не по-малко от 50 лева месечно; за учител-група в детска градина и подготвителни групи в училищата – не по-малко от 22 лева месечно; за учител, водещ документацията при провеждане на обучение на деца и ученици в задочна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение – не по-малко от 75 лева годишно.

По-високи придобивки са предвидени и при пенсиониране – работници или служители от непедагогическия персонал, когато са работили през последните 10 години от трудовия си стаж в образователна институция на бюджетна издръжка на територията на Община Варна, обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение за срок от 9 месеца, а за педагогическите специалисти възнаграждението е за 11.5 месеца.

При пенсиониране на работник, служител или работодател, както и при раждане и/или осиновяване на дете до 5 годишна възраст, за ползващите се от клаузите на този КТД Община Варна осигурява изплащането на допълнително обезщетение в размер на една минимална работна заплата.

Дните 25-ти май и 1-ни ноември са неприсъствени и се считат за допълнителен платен годишен отпуск за всички членове на синдикатите от училища и центрове за подкрепа за личностно развитие, страни по договора.

На работниците и служителите в детските градини, членове на синдикалните и работодателските организации, за същите дни се изплаща трудово възнаграждение, равно на удвоения размер на средно дневното трудово възнаграждение. 

Работодателите осигуряват средства, при възможност, за закупуване на очила за корекция на зрението на работещите с видеодисплеи на педагогическия персонал, ако са предписани от специалист по очни болести. 

Осигуряват се и безплатни профилактични медицински прегледи на млечната жлеза за жените и на простатата за мъжете.

Осигуряват се средства за представително облекло на директорите, педагогическите специалисти, заместник-директорите в размер не по-малко от 450 лв. в зависимост от длъжността и безплатно работно облекло на административния и помощния персонал съответно не по-малко от 380 и 300 лв.

Подобни новини

Leave a reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *